Regulamin

1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy LondonFashion na stronie internetowej www.londonfashion.pl jest administrowany przez firmę:

UŻYWANA I NOWA ODZIEŻ ANGIELSKA Lucyna Białowąs
ul. Karola Barke 4, 13-100 Nidzica
NIP: 7451235275, REGO: 280242401

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – UŻYWANA I NOWA ODZIEŻ ANGIELSKA Lucyna Białowąs, ul. Karola Barke 4, 13-100 Nidzica, NIP: 7451235275, REGO: 280242401

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.londonfashion.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Usunięcie konta – usunięcie konta Klienta z systemu, dokonywane przez Sprzedawcę na wniosek Klienta.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: londonfashionpl@yahoo.pl

Adres do sprzedawcy oraz adres do zwrotów: ul. Karola Barke 4, 13-100 Nidzica.

 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 75 1140 2004 0000 3702 8409 1494 w MBank.

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

5. Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta albo przez założenie Konta w sklepie.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Zakładanie konta w sklepie

Aby założyć konto w Sklepie należy skorzystać z opcji Zarejestruj się i wypełnić formularz rejestracyjny.

Założenie konta w sklepie jest darmowe.

Aby zalogować się na Konto należy skorzystać z opcji Zaloguj i wpisać login i hasło, które zostały podane w formularzu rejestracyjnym.

Klient może w dowolnej chwili, bez podawania przyczyny ani opłat, usunąć konto Klienta ze Sklepu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@ubraniadopokochania.pl (tytuł wiadomości: Usuwanie konta) lub listownie pod adres podany w § 3.

7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia, rejestrując Konto Klienta lub     bez rejestracji;
 • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy       Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać          rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,    jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”        oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu   płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

     Konsument ma prawo skorzystać z opcji “otwartej paczki” – może zamawiać   (oraz opłacać) kolejne zamówienia w ciągu 30 dni, a jednorazowo zapłacić     za wysyłkę podczas składania ostatniego zamówienia w cyklu.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– dostawa do wybranego paczkomatu InPost na terenie Polski
– dostawa pod wskazany adres za pośrednictwem usługi Poczty Polskiej
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (podane w § 3)
b. Płatności elektroniczne (szybkie przelewy, płatność kartą kredytową, BLIK) za pośrednictwem PayPal. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

9. Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie.

Zamówienia złożone w formie otwartej paczki zostaną wysłane maksymalnie 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności za ostatnie zamówienie w cyklu.

Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem paczkomatów Inpost (dostawa do punktu) albo kiosków Ruchu (“paczka w ruchu”, dostawa do punktu).

Dostawa Produktów jest odpłatna, a jej stawki podane są do wiadomości kupującego na stronach Sklepu. Wszystkie paczki pakowane są w kartony używane.

Koszty dostawy to 15,50 zł w przypadku Kurier48 Poczty Polskiej, 13,50 zł w przypadku wyboru paczkomatów Inpost oraz 9 zł w przypadku dostawy do punktu Orlen.

Nie ma możliwości wysyłki za pobraniem.

10. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Bieg terminu podanego powyżej liczy się od daty doręczenia Zamówienia. W celu dochowania terminu wystarczy złożenie oświadczenie w czasie jego biegu.

W przypadku skorzystania z usługi otwartej paczki termin na zwrot Zamówienia biegnie od dnia doręczenia przesyłki z wszystkimi zamówionymi produktami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ubraniadopokochania.pl. Istnieje również możliwość wysłania oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w § 3.

11. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest zobowiązany do zwrotu wskazanych produktów w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktów – zwrot obejmuje środki za produkt, a w przypadku, gdy zwracane jest całe Zamówienie – również koszt najtańszej dostępnej w sklepie wysyłki. Zwrotowi nie podlegają środki za nadanie Zamówienia przez Klienta do Sprzedawcy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca może pomniejszyć zwracaną kwotę o wartość, o jaką uległa zmniejszeniu wartość przedmiotu.

Zwrot środków odbywa się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta Sprzedawcy.

12. Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe oraz używane. Stan każdego Produktu jest dokładnie opisany na karcie produktu na stronach Sklepu.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad, a w razie występujących wad – do dokładnego opisania ich na stronach Sklepu.

Zgłoszenie dotyczące wad Produktu należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy lub na adres kontaktowy podany w § 3 Regulaminu.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Żądanie reklamacyjne powinno zawierać opis wady, zdjęcie, datę jej powstania oraz żądanie Klienta w związku ze składaną reklamacją.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką Inpost lub przesyłką paczka w Ruchu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

15. Opinie w sklepie internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.